Algemene voorwaarden Bosch Glaskunst

 


Artikel 1. Aanduidingen, begripsbepalingen

1.1     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bosch Glaskunst: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bosch glaskunst B.V., gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27161861;
de aannemingssom: het bedrag, waarvoor Bosch Glaskunst zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen, de omzetbelasting daarin niet begrepen;
bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke;
de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die het werk opdraagt;
de overeenkomst: de tussen opdrachtgever en Bosch Glaskunst tot stand gekomen overeenkomst;
schriftelijk: op papier of op elektronische wijze door middel van schrijftekens weergegeven;
het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering;

Artikel 2. Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen

2.1     Op alle offertes door en overeenkomsten met Bosch Glaskunst zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2     Op de overeenkomst is van toepassing het Nederlandse recht.

2.3     Indien onderdelen van de overeenkomst onderling tegenstrijdig zijn, wordt, tenzij een andere bedoeling uit de overeenkomst voortvloeit, de rangorde daarvan bepaald aan de hand van de volgende regels:
a. een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud geschreven of getekend document;
b. de beschrijving gaat voor een tekening;
c. een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling;
met dien verstande, dat regel a gaat voor de regels b en c , en regel b voor regel c.

2.4     Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Bosch Glaskunst zijn aanvaard.

2.5     De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Bosch Glaskunst gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomsten

3.1     Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door Bosch Glaskunst zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

3.2     Eerst op het moment dat Bosch Glaskunst mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de verleende opdracht te aanvaarden, komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.

3.3     Bosch Glaskunst zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijzigingen in de opdracht meewerken, indien en voor zover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

3.4     Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bosch Glaskunst is het de opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk aan een derde over te dragen.

Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1     De opdrachtgever zorgt er voor, dat Bosch Glaskunst tijdig kan beschikken over de navolgende zaken:
a. de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, die voor de opzet van het werk vereist zijn;
b. over het terrein of het water, waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd;
c. over de benodigde tekeningen en andere gegevens;
d. over de verstrekkingen, die de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst doet.

4.2     De opdrachtgever zal uiterlijk voor de plaatsing c.q. installatie van het werk Bosch Glaskunst inlichten omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij het werkterrein bevindende kabels en leidingen en daarbij aangeven wat daarmee moet geschieden. Indien Bosch Glaskunst niet uiterlijk vóór aanvang van de plaatsing c.q. installatie van het werk is gewezen op de aanwezigheid van kabels en leidingen, mag Bosch Glaskunst gerechtvaardigd uitgaan van de afwezigheid daarvan en kan eventuele schade door of aan kabels en leidingen als gevolg van de plaatsing c.q. installatie niet aan Bosch Glaskunst worden tegengeworpen.

4.3     Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

4.4     De opdrachtgever is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid van door hem voorgeschreven bouwstoffen en bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken. Onder de functionele ongeschiktheid van bouwstoffen wordt verstaan het naar hun aard niet geschikt zijn van deze bouwstoffen voor het doel waarvoor zij blijkens de overeenkomst zijn bestemd.

4.5     Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk, welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meerwerk.

Artikel 5. Onderaanneming

5.1     Bosch Glaskunst kan het werk geheel of gedeeltelijk in onder aanneming laten uitvoeren. Bosch Glaskunst blijft niettemin jegens de opdrachtgever ten volle verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de opdracht.

5.2     Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde onderaannemer of leverancier is of wordt voorgeschreven, is Bosch Glaskunst voor wat het presteren van die onderaannemer of leverancier betreft jegens de opdrachtgever tot niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe Bosch Glaskunst die onderaannemer of leverancier kan houden krachtens de voorwaarden door deze gehanteerd en zoals deze door de opdrachtgever zijn aanvaard of goedgekeurd.

5.3     Indien de voorgeschreven onderaannemer of leverancier niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert en Bosch Glaskunst het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor Bosch Glaskunst ontstane meerdere kosten aan hem vergoeden, voor zover deze hem niet zijn vergoed door de onderaannemer of leverancier.

Artikel 6. Termijnen

6.1     Een eventuele termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd geldt als streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is bepaald dat sprake is van een fatale termijn.

6.2     Indien door overmacht – waaronder weersinvloeden die aan het plaatsen c.q. installeren van een werk in de weg staan – door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van Bosch Glaskunst kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd, kan Bosch Glaskunst niet aan de overeengekomen termijn worden gehouden.

Artikel 7. Oplevering en opneming

7.1     Nadat het werk is opgeleverd, wordt aan Bosch Glaskunst binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van de gebreken, die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke mededeling is ontvangen, wordt het werk als correct door Bosch Glaskunst opgeleverd en door de opdrachtgever zonder gebreken aanvaard beschouwd.

7.2     Geringe afwijkingen en kleine gebreken die eenvoudig kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Bosch Glaskunst is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken indien mogelijk zo spoedig mogelijk te herstellen.

7.3     Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

7.4     Bij een heropneming zullen andere gebreken dan die, welke overeenkomstig het zevende lid aan Bosch Glaskunst zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring kunnen zijn, indien zij eerst na de voorafgegane opneming aan de dag zijn getreden.

Artikel 8. Onderhoudstermijn

8.1     Indien in de overeenkomst een onderhoudstermijn is voorgeschreven, gaat deze termijn in onmiddellijk na de dag waarop het werk is opgeleverd.

8.2     Bosch Glaskunst is gehouden gebreken, die in de onderhoudstermijn aan de dag treden, te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever de verantwoordelijkheid draagt of waarvoor hij aansprakelijk is. Onder de in dit lid bedoelde gebreken vallen niet die gebreken die het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik dan wel gekwalificeerd kunnen worden als normaal te verwachten slijtage als gevolg van het feitelijke gebruik.

8.3     In de onderhoudstermijn optredende schade aan het werk is voor rekening van de opdrachtgever, met uitzondering echter van die schade, welke het gevolg is van door Bosch Glaskunst verricht onvoldoend werk.

8.4     Indien Bosch Glaskunst zich desgevraagd verbindt tot herstel van niet voor zijn rekening komende gebreken of schade aan het werk, geschiedt de verrekening daarvan als meerwerk.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van Bosch Glaskunst na de oplevering

9.1     Na de dag, waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd, is Bosch Glaskunst niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, tenzij sprake is van een gebrek dat toe te rekenen is aan Bosch Glaskunst en dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk door de opdrachtgever redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan Bosch Glaskunst binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.

9.2     De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor Bosch Glaskunst krachtens het tweede lid aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld het verstrijken van de in de overeenkomst voorgeschreven onderhoudstermijn, dan wel – indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven – na verloop van vijf jaren na oplevering.

Artikel 10. Garantie

10.1   Indien in de overeenkomst is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk voor een bepaalde periode moeten worden gegarandeerd, zal Bosch Glaskunst op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk de tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor zijn rekening herstellen. Gebreken in de zin van deze bepaling zijn gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan Bosch Glaskunst kan worden toegerekend.

10.2   Een op grond van deze paragraaf overeengekomen garantie geldt vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de in de overeenkomst genoemde periode.

10.3   De garantie vervalt onherroepelijk indien sprake is van ondeskundig gebruik, dan wel enig handelen of nalaten in strijd met de door of namens Bosch Glaskunst gegeven instructies.

Artikel 11. Verschillen in afmetingen of toestand

11.1   De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

11.2   Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de in de overeenkomst aangeduide toestand anderzijds geven, afgezien van de verrekening van meer en minder werk, die uit de overeenkomst voortvloeit, Bosch Glaskunst aanspraak op bijbetaling, indien die verschillen van zodanige aard zijn, dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor zijn rekening dienen te komen.

11.3   Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing indien in de overeenkomst geen toestand of gegevens zijn aangeduid, doch de tijdens de uitvoering blijkende toestand afwijkt van die welke Bosch Glaskunst redelijkerwijs had mogen verwachten.

11.5   Door Bosch Glaskunst wordt bij de vervaardiging van haar producten onder meer gebruik gemaakt van handgemaakte en natuurlijke producten, die naar hun aard in kleur en structuur van elkaar afwijken en waarbij onvolkomenheden zoals luchtbellen en smeltlijnen en/of breuklijnen bij bepaalde productieprocessen (waaronder fusing) inherent zijn aan de aard van het product. Eventuele door Bosch Glaskunst getoonde en verstrekte impressies en monsters c.q. modellen gelden slechts ter illustratie. Eventuele afwijkingen in kleur en structuur ten opzichte van getoonde en verstrekte impressies, monsters en/of modellen kunnen niet aan Bosch Glaskunst worden tegengeworpen, tenzij het geleverde product daardoor wezenlijk van de overeenkomst afwijkt.

Artikel 12. Verrekening van meer- en minderwerk

12.1   Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen van de overeenkomst;
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. ingeval van afwijkingen van geschatte hoeveelheden;
d. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
e. in de gevallen waarin verrekening als meer en minder werk in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst is voorgeschreven.
Aanspraken van Bosch Glaskunst en de opdrachtgever op hetgeen overigens ter zake van de overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet.

12.2   De verrekening van het meer werk geschiedt door bijbetaling, die van het minder werk door inhouding op de aannemingssom. Bosch Glaskunst is gerechtigd aan te geven op welke wijze – ineens of in gedeelten – en wanneer de verrekening geschiedt van het meer- en het minderwerk of, indien er zowel van meer- als van minderwerk sprake is, van het saldo daarvan.

12.3   Onder wijzigingen van de overeenkomst in de zin van dit artikel worden verstaan wijzigingen in de opdracht, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk.

12.4   Onder stelposten in de zin van dit artikel worden verstaan in de overeenkomst als zodanig aangeduide geldbedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht.
Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt te zijn dan het bedrag van die stelpost, zal de afwijking worden verrekend.

12.5   Onder verrekenbare hoeveelheden in de zin van dit artikel worden verstaan de in de overeenkomst als zodanig aangeduide hoeveelheden.
Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze blijken te hoog of te laag te zijn om het werk overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst of de aard van het werk tot stand te brengen, zullen de afwijkingen van deze hoeveelheden worden verrekend tegen verrekenprijzen, die daartoe bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen.

12.6   Onder geschatte hoeveelheden in de zin van dit artikel worden verstaan de met de toevoeging ‘naar schatting’, ‘ongeveer’ of dergelijke aanduidingen in de overeenkomst genoemde hoeveelheden. Een afwijking van een geschatte hoeveelheid wordt verrekend indien en voor zover er sprake is van een afwijking die meer bedraagt dan 10% van die geschatte hoeveelheid, tenzij zulks aanleiding tot onbillijkheid zou geven.

Artikel 13. Betaling

13.1   Behoudens voor zover anders is overeengekomen dienen betalingen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de door Bosch Glaskunst aangewezen bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de daarvoor aangewezen rekening. Betaling geschiedt netto en zonder enig recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. De vergoeding van omzetbelasting aan Bosch Glaskunst geschiedt gelijktijdig met de ter zake van het werk aan hem te verrichten betalingen.

13.2   Indien de opdrachtgever de in gevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig verricht, verkeert hij van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever aan Bosch Glaskunst de wettelijke (handels)rechte verschuldigd met ingang van de dag, waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden.

13.3   Bosch Glaskunst is in geval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, tot het moment waarop door opdrachtgever alsnog volledig aan zijn verplichtingen is voldaan.

13.4   Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van Bosch Glaskunst op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever, zonder dat hiervoor een voorafgaande aanmaning is vereist. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van
€ 40,00 exclusief omzetbelasting.

13.5   Indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt het bepaalde in artikel 6:96 lid 5 en 6 BW en zijn de buitengerechtelijke kosten eerst na schriftelijke ingebrekestelling door Bosch Glaskunst, met daarin een nadere termijn van veertien dagen verschuldigd.

13.6   Betalingen aan Bosch Glaskunst strekken in de eerste plaats in mindering van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering. Het bepaalde in artikel 6:43 BW wordt uitgesloten.

13.7   Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

13.8   Tenzij schriftelijk anders door Bosch Glaskunst aangegeven is de ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting niet begrepen in de tussen opdrachtgever en aannemer overeengekomen of overeen te komen bedragen en prijzen.

13.9   Bosch Glaskunst is gerechtigd om van de opdrachtgever vooruitbetaling, aanbetaling of zekerheid te verlangen alvorens haar werkzaamheden aan te vangen, althans tot plaatsing c.q. levering over te gaan.

13.10 Bosch Glaskunst is gerechtigd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die zaken die door Bosch Glaskunst zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Bosch Glaskunst heeft voldaan.

Artikel 14. Schade aan het werk

14.1   Onder schade aan het werk in de zin van dit artikel wordt verstaan schade aan het geheel of gedeeltelijk door Bosch Glaskunst ten behoeve van de opdrachtgever gebouwde of gemaakte, aan de hulpwerken, aan de op of bij het werk aangeleverde (bouw)stoffen en voor het werk noodzakelijke hulpmiddelen. Onder schade aan (bouw)stoffen wordt tevens verstaan het verlies daarvan.

14.2   Schade aan het werk, die voor rekening van Bosch Glaskunst is, zal door deze worden hersteld, tenzij herstel onmogelijk is of van Bosch Glaskunst redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat het herstel door hem geschiedt.

14.3   Niet voor rekening van Bosch Glaskunst komende schade aan het werk zal, indien de opdrachtgever daartoe de wens te kennen geeft en dit redelijkerwijs van Bosch Glaskunst kan worden verlangd, eveneens door deze worden hersteld binnen door de opdrachtgever eventueel te stellen termijnen. In dit geval wordt het herstel als meerwerk verrekend.

Artikel 15. Onvermogen of overlijden van de opdrachtgever

15.1   Bosch Glaskunst is te allen tijde gerechtigd, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surseance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van Bosch Glaskunst zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van Bosch Glaskunst een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.

15.2   Ingeval de opdrachtgever overlijdt, is de overeenkomst niet uit dien hoofde ontbonden. Indien Bosch Glaskunst zulks verlangt, zijn de erfgenamen van de opdrachtgever verplicht één van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.

Artikel 16. Kostenverhogende omstandigheden

16.1   Onder kostenverhogende omstandigheden worden in deze paragraaf verstaan omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Bosch Glaskunst niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.

16.2   Indien kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in het eerste lid intreden heeft Bosch Glaskunst aanspraak op bijbetaling, zoals omschreven in het volgende lid en behoudens het bepaalde in het vierde en vijfde lid.

16.3   Indien Bosch Glaskunst van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Alsdan zal de opdrachtgever op korte termijn met Bosch Glaskunst overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.

16.4   De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in het derde lid het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. In dat geval zal het door de opdrachtgever verschuldigde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

16.5   Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de kostenverhogende omstandigheid zich binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoet.

Artikel 17. Annulering

17.1   De opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan de overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen na totstandkoming annuleren c.q. ontbinden, indien de overeenkomst op afstand is tot stand gekomen. Deze bevoegdheid komt de opdrachtgever niet toe voor overeenkomsten die betrekking hebben op maatwerk als bedoeld in artikel 6:230p sub f BW.

17.2   Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de opdrachtgever gerechtigd om de opdracht schriftelijk te annuleren tot het moment waarop Bosch Glaskunst aan de opdrachtgever te kennen geeft dat het werk klaar is voor oplevering. Indien de opdrachtgever van deze bevoegdheid gebruik maakt, is hij gehouden om binnen zeven dagen na deze annulering Bosch Glaskunst alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden, waarbij de schade wordt vastgesteld op een bedrag ter grootte van minimaal 15% van de aannemingssom. Indien deze schadevergoeding niet tijdig aan Bosch Glaskunst is betaald, is Bosch Glaskunst gerechtigd om van de opdrachtgever alsnog nakoming te vorderen. In dat geval kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op annulering.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1   Indien Bosch Glaskunst aansprakelijk mocht zijn jegens opdrachtgever, op welke grond dan ook, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

18.2   Bosch Glaskunst kan uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade en is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

18.3   Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bosch Glaskunst aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze vallen toe te rekenen aan Bosch Glaskunst;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

18.4   Indien Bosch Glaskunst aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bosch Glaskunst beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor zover sprake is van een overeenkomst voor de duur van meer dan een jaar, is de aansprakelijkheid in dat geval beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst voor de duur van maximaal een jaar.

18.5   De aansprakelijkheid van Bosch Glaskunst is in ieder geval te allen tijde beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

18.6   Voor adviezen die Bosch Glaskunst verstrekt zonder dat daaraan een uitdrukkelijk op het verstrekken van adviezen gerichte overeenkomst ten grondslag ligt, aanvaardt Bosch Glaskunst geen enkele aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook.

18.7   De in de voorgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bosch Glaskunst.

18.8   Bosch Glaskunst heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken en zal hiertoe gevraagd en ongevraagd door de opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld.

18.9   De opdrachtgever vrijwaart Bosch Glaskunst tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende diensten, werkzaamheden of leveringen samenhangen.

Artikel 19. Eigendomsrechten

19.1   Behoudens voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de rechten op door Bosch Glaskunst in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelde of geproduceerde materialen, ontwerpen, tekeningen en modellen, in welke vorm dan ook bij uitsluiting in eigendom toe blijven behoren aan Bosch Glaskunst.

19.2   Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bosch Glaskunst is het de opdrachtgever niet toegestaan om de in het vorige lid bedoelde materialen, ontwerpen, tekeningen en modellen te bewerken, verveelvoudigen, kopiëren of anderszins te (her)gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen daarvan, anders dan conform het doel waarvoor deze zijn vertrekt.

19.3   Bosch Glaskunst behoudt zich de eigendom van de door haar vervaardigde of geleverde werken voor tot het moment waarop de opdrachtgever volledig aan de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

19.4   Indien Bosch Glaskunst bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik dient te maken van door de opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen, ontwerpen, tekeningen en/of modellen, staat de opdrachtgever er voor in dat hij vrij is om daarover te beschikken en met het gebruik daarvan door Bosch Glaskunst geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. De opdrachtgever zal Bosch Glaskunst vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 20. Overige bepalingen

20.1   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

20.2   Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort, in welk geval de door de wet aangewezen rechter (mede) bevoegd is.

20.3   Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van deze voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Bosch Glaskunst. De huidige voorwaarden zijn laatstelijk bijgewerkt in december 2017.

 

20171206 - algemene voorwaarden Bosch Glaskunst.pdf (122,5 KB)

 

Aanvullende voorwaarden en tips gedenktekens

Stel uw vraag aan Bosch Glaskunst, wij helpen u graag

We begrijpen dat het soms lastig kan zijn om online de juiste keuze te maken. U bent daarom te allen tijde welkom in onze showroom & atelier in Zoetermeer. Stel hieronder uw vraag. Wij informeren u snel, vakkundig en vrijblijvend.

Indien u niet gebeld wenst te worden, vul dan hierboven een 0 in

U kunt per aanvraag 3 bestanden toevoegen